เมนูหลัก

  ข่าวประชาสัมพันธ์
 1.การแต่งกายนักศึกษา
 
Photo
.
 ประกาศโดย   CHUTIMA.RA   วันที่ประกาศ   8 มิถุนายน 2563
 2.ข้อมูลหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน
  คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจอาหาร
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
คณะเทคโนโลยีดิจิทัล หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 ประกาศโดย   CHUTIMA.RA   วันที่ประกาศ   17 ธันวาคม 2562
 3.ช่องทางการติดต่อ งานทะเบียนและวัดผล
 
Photo
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02-280-0551 ต่อ 3295
 ประกาศโดย   INYAT.SA   วันที่ประกาศ   9 กันยายน 2562
  
กยศ. | สกอ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2020   Contact Staff : ฝ่ายทะเบียนและหลักสูตร โทร. 02-280-0511-2 ต่อ 3295,3296