เมนูหลัก

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร
ประเภท
เลือก    เพื่อแสดงเงื่อนไขการรับเข้าศึกษา (หากวุฒิการศึกษาไม่ตรงกับสาขาวิชาที่เลือก จะถือเป็นโมฆะ)
 สาขาวิชาปีการศึกษาช่วงวันที่เปิดรับสมัคร
 TCAS (แฟ้มสะสมผลงาน)   
 บริหารธุรกิจ   
  6713013111 : การจัดการธุรกิจอาหาร  1/256713 ก.ย. - 27 ธ.ค. 2566
เงื่อนไขในการรับเข้าศึกษา
ผู้สมัครศึกษาเกณฑ์การคัดเลือกในประกาศสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีในระบบการคัดเลือกกลาง (TCAS) ปีการศึกษา 2567
ลงวันที่ 11 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

วิธีการสมัครสอบ
สมัคร online เว็บไซต์รับสมัครของสถาบัน

ค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ
ค่าสมัครเข้าศึกษา200.00 บาท
  6713013112 : การเป็นผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรม  1/256713 ก.ย. - 27 ธ.ค. 2566
เงื่อนไขในการรับเข้าศึกษา
ผู้สมัครศึกษาเกณฑ์การคัดเลือกในประกาศสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีในระบบการคัดเลือกกลาง (TCAS) ปีการศึกษา 2567
ลงวันที่ 11 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

วิธีการสมัครสอบ
สมัคร online เว็บไซต์รับสมัครของสถาบัน

ค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ
ค่าสมัครเข้าศึกษา200.00 บาท
 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม   
  6713013121 : วิศวกรรมเทคโนโลยีไฟฟ้า  1/256713 ก.ย. - 27 ธ.ค. 2566
เงื่อนไขในการรับเข้าศึกษา
ผู้สมัครศึกษาเกณฑ์การคัดเลือกในประกาศสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีในระบบการคัดเลือกกลาง (TCAS) ปีการศึกษา 2567
ลงวันที่ 11 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

วิธีการสมัครสอบ
สมัคร online เว็บไซต์รับสมัครของสถาบัน

ค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ
ค่าสมัครเข้าศึกษา200.00 บาท
 เทคโนโลยีดิจิทัล   
  6713013131 : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์  1/256713 ก.ย. - 27 ธ.ค. 2566
เงื่อนไขในการรับเข้าศึกษา
ผู้สมัครศึกษาเกณฑ์การคัดเลือกในประกาศสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีในระบบการคัดเลือกกลาง (TCAS) ปีการศึกษา 2567
ลงวันที่ 11 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

วิธีการสมัครสอบ
สมัคร online เว็บไซต์รับสมัครของสถาบัน

ค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ
ค่าสมัครเข้าศึกษา200.00 บาท
  6713013132 : การออกแบบดิจิทัลและเทคโนโลยี  1/256713 ก.ย. - 27 ธ.ค. 2566
เงื่อนไขในการรับเข้าศึกษา
ผู้สมัครศึกษาเกณฑ์การคัดเลือกในประกาศสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีในระบบการคัดเลือกกลาง (TCAS) ปีการศึกษา 2567
ลงวันที่ 11 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

วิธีการสมัครสอบ
สมัคร online เว็บไซต์รับสมัครของสถาบัน

ค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ
ค่าสมัครเข้าศึกษา200.00 บาท
  
กยศ. | สกอ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2023   Contact Staff : งานทะเบียนและวัดผล เบอร์โทรศัพท์ 02-280-0551 ต่อ 3295,3296