เมนูหลัก

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร
ประเภท
เลือก    เพื่อแสดงเงื่อนไขการรับเข้าศึกษา (หากวุฒิการศึกษาไม่ตรงกับสาขาวิชาที่เลือก จะถือเป็นโมฆะ)
 สาขาวิชาปีการศึกษาช่วงวันที่เปิดรับสมัคร
 รับตรง รอบ 2   
 บริหารธุรกิจ   
  6613012211 : การจัดการธุรกิจอาหาร  โครงสร้างหลักสูตร1/256628 พ.ค. - 15 มิ.ย. 2566
เงื่อนไขในการรับเข้าศึกษา
สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาและจะสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย / ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง ในปีการศึกษา 2565

วิธีการสมัครสอบ
1. สมัครด้วยตนเองที่สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ในวันและเวลาราชการ (ชั้น 1 อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ)
2. สมัครเรียนออนไลน์ที่เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษา

ค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ
ค่าสมัครเข้าศึกษา200.00 บาท
 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม   
  6613012221 : วิศวกรรมเทคโนโลยีไฟฟ้า  โครงสร้างหลักสูตร1/256628 พ.ค. - 15 มิ.ย. 2566
เงื่อนไขในการรับเข้าศึกษา
สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาและจะสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย / ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง ในปีการศึกษา 2565

วิธีการสมัครสอบ
1. สมัครด้วยตนเองที่สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ในวันและเวลาราชการ (ชั้น 1 อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ)
2. สมัครเรียนออนไลน์ที่เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษา

ค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ
ค่าสมัครเข้าศึกษา200.00 บาท
 เทคโนโลยีดิจิทัล   
  6613012231 : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์  โครงสร้างหลักสูตร1/256628 พ.ค. - 15 มิ.ย. 2566
เงื่อนไขในการรับเข้าศึกษา
สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาและจะสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย / ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง ในปีการศึกษา 2565

วิธีการสมัครสอบ
1. สมัครด้วยตนเองที่สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ในวันและเวลาราชการ (ชั้น 1 อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ)
2. สมัครเรียนออนไลน์ที่เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษา

ค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ
ค่าสมัครเข้าศึกษา200.00 บาท
  6613012232 : การออกแบบดิจิทัลและเทคโนโลยี  โครงสร้างหลักสูตร1/256628 พ.ค. - 15 มิ.ย. 2566
เงื่อนไขในการรับเข้าศึกษา
สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาและจะสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย / ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง ในปีการศึกษา 2565

วิธีการสมัครสอบ
1. สมัครด้วยตนเองที่สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ในวันและเวลาราชการ (ชั้น 1 อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ)
2. สมัครเรียนออนไลน์ที่เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษา

ค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ
ค่าสมัครเข้าศึกษา200.00 บาท
 ผู้สำเร็จการศึกษา ปวส. เข้าศึกษาต่อ ป.ตรี   
 บริหารธุรกิจ   
  6613022111 : การจัดการธุรกิจอาหาร  โครงสร้างหลักสูตร1/256625 เม.ย. - 15 มิ.ย. 2566
เงื่อนไขในการรับเข้าศึกษา
สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาและจะสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปีการศึกษา 2565

วิธีการสมัครสอบ
ระบบรับสมัครของสถาบัน

ค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ
ค่าสมัครเข้าศึกษา200.00 บาท
 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม   
  6613022121 : วิศวกรรมเทคโนโลยีไฟฟ้า  โครงสร้างหลักสูตร1/256625 เม.ย. - 15 มิ.ย. 2566
เงื่อนไขในการรับเข้าศึกษา
สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาและจะสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปีการศึกษา 2565

วิธีการสมัครสอบ
ระบบรับสมัครของสถาบัน

ค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ
ค่าสมัครเข้าศึกษา200.00 บาท
  6613022122 : เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)  โครงสร้างหลักสูตร1/256625 เม.ย. - 15 มิ.ย. 2566
เงื่อนไขในการรับเข้าศึกษา
สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาทางด้านอุตสาหกรรม มีประสบการณ์การทำงานในภาคอุตสาหกรรมมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี และเป็นผู้ปฏิบัติงานประจำด้านช่างอุตสาหกรรมในปัจจุบัน

วิธีการสมัครสอบ
ระบบรับสมัครของสถาบัน

ค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ
ค่าสมัครเข้าศึกษา200.00 บาท
 เทคโนโลยีดิจิทัล   
  6613022131 : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์  โครงสร้างหลักสูตร1/256625 เม.ย. - 15 มิ.ย. 2566
เงื่อนไขในการรับเข้าศึกษา
สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาและจะสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปีการศึกษา 2565

วิธีการสมัครสอบ
ระบบรับสมัครของสถาบัน

ค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ
ค่าสมัครเข้าศึกษา200.00 บาท
  6613022132 : การออกแบบดิจิทัลและเทคโนโลยี  โครงสร้างหลักสูตร1/256625 เม.ย. - 15 มิ.ย. 2566
เงื่อนไขในการรับเข้าศึกษา
สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาและจะสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปีการศึกษา 2565

วิธีการสมัครสอบ
ระบบรับสมัครของสถาบัน

ค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ
ค่าสมัครเข้าศึกษา200.00 บาท
  
กยศ. | สกอ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2023   Contact Staff : งานทะเบียนและวัดผล เบอร์โทรศัพท์ 02-280-0551 ต่อ 3295,3296