เมนูหลัก

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร
ประเภท
 เลือก    เพื่อแสดงเงื่อนไขการรับเข้าศึกษา (หากวุฒิการศึกษาไม่ตรงกับสาขาวิชาที่เลือก จะถือเป็นโมฆะ)
  สาขาวิชาปีการศึกษาช่วงวันที่เปิดรับสมัคร
  0200 : รับตรง   
  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม   
   6310200201 : วิศวกรรมเทคโนโลยีไฟฟ้า  โครงสร้างหลักสูตร1/256311 พ.ย. 2562 - 4 ก.ค. 2563
 
เงื่อนไขในการรับเข้าศึกษา
คุณสมบัติผู้สมัคร
- ผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือกำลังศึกษาและจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2562

วิธีการสมัครสอบ

ค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ
ค่าสมัครเข้าศึกษา300.00 บาท
  
กยศ. | สกอ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2020   Contact Staff : ฝ่ายทะเบียนและหลักสูตร โทร. 02-280-0511-2 ต่อ 3295,3296