เมนูหลัก

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร
ประเภท
เลือก    เพื่อแสดงเงื่อนไขการรับเข้าศึกษา (หากวุฒิการศึกษาไม่ตรงกับสาขาวิชาที่เลือก จะถือเป็นโมฆะ)
 สาขาวิชาปีการศึกษาช่วงวันที่เปิดรับสมัคร
 รับตรง (ปวช.)   
 พาณิชยกรรม   
  67110121201 : การตลาด  โครงสร้างหลักสูตร1/256723 ต.ค. - 29 พ.ย. 2566
เงื่อนไขในการรับเข้าศึกษา
คุณสมบัติผู้สมัคร
สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือกำลังศึกษาและจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2566
(ทุกสาขางานเปิดรับทั้งเพศชายและหญิง)

วิธีการสมัครสอบ

ค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ
ค่าสมัครเข้าศึกษา300.00 บาท
 อุตสาหกรรม   
  67110121221 : ยานยนต์  โครงสร้างหลักสูตร1/256723 ต.ค. - 29 พ.ย. 2566
เงื่อนไขในการรับเข้าศึกษา
คุณสมบัติผู้สมัคร
สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือกำลังศึกษาและจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2566
(ทุกสาขางานเปิดรับทั้งเพศชายและหญิง)

วิธีการสมัครสอบ

ค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ
ค่าสมัครเข้าศึกษา300.00 บาท
  67110121222 : เครื่องมือกล  โครงสร้างหลักสูตร1/256723 ต.ค. - 29 พ.ย. 2566
เงื่อนไขในการรับเข้าศึกษา
คุณสมบัติผู้สมัคร
สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือกำลังศึกษาและจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2566
(ทุกสาขางานเปิดรับทั้งเพศชายและหญิง)

วิธีการสมัครสอบ

ค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ
ค่าสมัครเข้าศึกษา300.00 บาท
  67110121223 : ไฟฟ้ากำลัง  โครงสร้างหลักสูตร1/256723 ต.ค. - 29 พ.ย. 2566
เงื่อนไขในการรับเข้าศึกษา
คุณสมบัติผู้สมัคร
สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือกำลังศึกษาและจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2566
(ทุกสาขางานเปิดรับทั้งเพศชายและหญิง)

วิธีการสมัครสอบ

ค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ
ค่าสมัครเข้าศึกษา300.00 บาท
  67110121224 : อิเล็กทรอนิกส์  โครงสร้างหลักสูตร1/256723 ต.ค. - 29 พ.ย. 2566
เงื่อนไขในการรับเข้าศึกษา
คุณสมบัติผู้สมัคร
สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือกำลังศึกษาและจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2566
(ทุกสาขางานเปิดรับทั้งเพศชายและหญิง)

วิธีการสมัครสอบ

ค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ
ค่าสมัครเข้าศึกษา300.00 บาท
  67110121225 : เทคโนโลยีระบบสมองกลฝังตัว  โครงสร้างหลักสูตร1/256723 ต.ค. - 29 พ.ย. 2566
เงื่อนไขในการรับเข้าศึกษา
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือกำลังศึกษาและจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2566
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.75
3. มีผลการเรียนเฉลี่ยรายวิชาคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.50 รายวิชาวิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.50 และรายวิชาภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 2.50

วิธีการสมัครสอบ

ค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ
ค่าสมัครเข้าศึกษา300.00 บาท
 คหกรรม   
  67110121231 : อาหารและโภชนาการ  โครงสร้างหลักสูตร1/256723 ต.ค. - 29 พ.ย. 2566
เงื่อนไขในการรับเข้าศึกษา
คุณสมบัติผู้สมัคร
สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือกำลังศึกษาและจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2566
(ทุกสาขางานเปิดรับทั้งเพศชายและหญิง)

วิธีการสมัครสอบ

ค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ
ค่าสมัครเข้าศึกษา300.00 บาท
 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   
  67110121251 : เทคโนโลยีสารสนเทศ  โครงสร้างหลักสูตร1/256723 ต.ค. - 29 พ.ย. 2566
เงื่อนไขในการรับเข้าศึกษา
คุณสมบัติผู้สมัคร
สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือกำลังศึกษาและจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2566
(ทุกสาขางานเปิดรับทั้งเพศชายและหญิง)

วิธีการสมัครสอบ

ค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ
ค่าสมัครเข้าศึกษา300.00 บาท
 อุตสาหกรรมบันเทิงและดนตรี   
  67110121261 : การสร้างเครื่องดนตรีไทย  โครงสร้างหลักสูตร1/256723 ต.ค. - 29 พ.ย. 2566
เงื่อนไขในการรับเข้าศึกษา
คุณสมบัติผู้สมัคร
สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือกำลังศึกษาและจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2566
(ทุกสาขางานเปิดรับทั้งเพศชายและหญิง)

วิธีการสมัครสอบ

ค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ
ค่าสมัครเข้าศึกษา300.00 บาท
  
กยศ. | สกอ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2023   Contact Staff : งานทะเบียนและวัดผล เบอร์โทรศัพท์ 02-280-0551 ต่อ 3295,3296