เมนูหลัก

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร
ประเภท
 เลือก    เพื่อแสดงเงื่อนไขการรับเข้าศึกษา (หากวุฒิการศึกษาไม่ตรงกับสาขาวิชาที่เลือก จะถือเป็นโมฆะ)
  สาขาวิชาปีการศึกษาช่วงวันที่เปิดรับสมัคร
  TCAS (แฟ้มสะสมผลงาน)   
  บริหารธุรกิจ   
   6513013111 : การจัดการธุรกิจอาหาร  1/25654 ต.ค. - 29 ธ.ค. 2564
 
เงื่อนไขในการรับเข้าศึกษา
1. ผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาและจะสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในปีการศึกษา 2564 จากสถานศึกษาทั่วประเทศ
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม อย่างน้อย 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.00
3. มีแฟ้มสะสมผลงาน (ลักษณะของแฟ้มสะสมผลงาน ควรเป็นผลงานระหว่างศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ที่เชื่อมโยงกับการเรียนในสาขาวิชาที่สมัคร)
4. ผู้ที่สำเร็จการศึกษาก่อนปีการศึกษา 2564 สมัครเรียนได้ทั้งนี้ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.00 และมีแฟ้มสะสมผลงาน

วิธีการสมัครสอบ
ระบบรับสมัครของสถาบัน

ค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ
ค่าสมัครเข้าศึกษา200.00 บาท
   6513013112 : การเป็นผู้ประกอบการ  1/25654 ต.ค. - 29 ธ.ค. 2564
 
เงื่อนไขในการรับเข้าศึกษา
1. ผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาและจะสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในปีการศึกษา 2564 จากสถานศึกษาทั่วประเทศ
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม อย่างน้อย 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.00
3. มีแฟ้มสะสมผลงาน (ลักษณะของแฟ้มสะสมผลงาน ควรเป็นผลงานระหว่างศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ที่เชื่อมโยงกับการเรียนในสาขาวิชาที่สมัคร)
4. ผู้ที่สำเร็จการศึกษาก่อนปีการศึกษา 2564 สมัครเรียนได้ทั้งนี้ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.00 และมีแฟ้มสะสมผลงาน

วิธีการสมัครสอบ
ระบบรับสมัครของสถาบัน

ค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ
ค่าสมัครเข้าศึกษา200.00 บาท
  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม   
   6513013121 : วิศวกรรมเทคโนโลยีไฟฟ้า  โครงสร้างหลักสูตร1/25654 ต.ค. - 29 ธ.ค. 2564
 
เงื่อนไขในการรับเข้าศึกษา
1. ผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาและจะสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในปีการศึกษา 2564 จากสถานศึกษาทั่วประเทศ
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม อย่างน้อย 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.00
3. มีแฟ้มสะสมผลงาน (ลักษณะของแฟ้มสะสมผลงาน ควรเป็นผลงานระหว่างศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ที่เชื่อมโยงกับการเรียนในสาขาวิชาที่สมัคร)
4. ผู้ที่สำเร็จการศึกษาก่อนปีการศึกษา 2564 สมัครเรียนได้ทั้งนี้ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.00 และมีแฟ้มสะสมผลงาน

วิธีการสมัครสอบ
ระบบรับสมัครของสถาบัน

ค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ
ค่าสมัครเข้าศึกษา200.00 บาท
  เทคโนโลยีดิจิทัล   
   6513013131 : วิศวกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล  1/25654 ต.ค. - 29 ธ.ค. 2564
 
เงื่อนไขในการรับเข้าศึกษา
1. ผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาและจะสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในปีการศึกษา 2564 จากสถานศึกษาทั่วประเทศ
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม อย่างน้อย 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.00
3. มีแฟ้มสะสมผลงาน (ลักษณะของแฟ้มสะสมผลงาน ควรเป็นผลงานระหว่างศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ที่เชื่อมโยงกับการเรียนในสาขาวิชาที่สมัคร)
4. ผู้ที่สำเร็จการศึกษาก่อนปีการศึกษา 2564 สมัครเรียนได้ทั้งนี้ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.00 และมีแฟ้มสะสมผลงาน

วิธีการสมัครสอบ
ระบบรับสมัครของสถาบัน

ค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ
ค่าสมัครเข้าศึกษา200.00 บาท
  TCAS (โควตา)   
  บริหารธุรกิจ   
   6513013211 : การจัดการธุรกิจอาหาร  1/256511 ต.ค. 2564 - 4 เม.ย. 2565
 
เงื่อนไขในการรับเข้าศึกษา
1. ผู้ที่เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของบิดาหรือมารดาที่เป็นข้าราชบริพารและกำลังศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีการศึกษา 2564 มีผลการเรียน
เฉลี่ยสะสม อย่างน้อย 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.00
2. ผู้กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีการศึกษา 2564
มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม อย่างน้อย 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.00 จากโรงเรียนดังต่อไปนี้
• โรงเรียนในจังหวัดนครสวรรค์ สิงห์บุรี ชัยนาท อ่างทอง ลพบุรี อุทัยธานี
• โรงเรียนในจังหวัดกรุงเทพฯ ได้แก่ โรงเรียนจิตรลดา โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ วชิราวุธวิทยาลัย โรงเรียนราชวินิตมัธยม โรงเรียนหอวัง โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
• โรงเรียนวังจันทร์วิทยา จ.ระยอง
• โรงเรียนโพนพิสัย จ.หนองคาย
• กลุ่มโรงเรียนประเภทอาชีวศึกษาที่สถาบันคัดเลือก
• กลุ่มโรงเรียนโครงการตามพระราชดำริ
ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
• กลุ่มโรงเรียนจากมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
3. เฉพาะคณะเทคโนโลยีดิจิทัล เปิดรับสมัครผู้ที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ และผู้สมัครต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม อย่างน้อย 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.00 จำนวน 2 คน (ความบกพร่องทางกายหรือการเคลื่อนไหว ได้แก่ บุคคลที่มีอวัยวะไม่สมส่วนหรือขาดหายไป กระดูกหรือ
กล้ามเนื้อผิดปกติ มีอุปสรรคในการเคลื่อนไหว ความบกพร่องดังกล่าวอาจเกิดจากโรคทางระบบประสาท โรคของระบบกล้ามเนื้อและกระดูก การไม่สมประกอบมาแต่กำเนิด อุบัติเหตุและโรคติดต่อ)

วิธีการสมัครสอบ
ระบบรับสมัครของสถาบัน

ค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ
ค่าสมัครเข้าศึกษา200.00 บาท
   6513013212 : การเป็นผู้ประกอบการ  1/256511 ต.ค. 2564 - 4 เม.ย. 2565
 
เงื่อนไขในการรับเข้าศึกษา
1. ผู้ที่เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของบิดาหรือมารดาที่เป็นข้าราชบริพารและกำลังศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีการศึกษา 2564 มีผลการเรียน
เฉลี่ยสะสม อย่างน้อย 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.00
2. ผู้กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีการศึกษา 2564
มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม อย่างน้อย 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.00 จากโรงเรียนดังต่อไปนี้
• โรงเรียนในจังหวัดนครสวรรค์ สิงห์บุรี ชัยนาท อ่างทอง ลพบุรี อุทัยธานี
• โรงเรียนในจังหวัดกรุงเทพฯ ได้แก่ โรงเรียนจิตรลดา โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ วชิราวุธวิทยาลัย โรงเรียนราชวินิตมัธยม โรงเรียนหอวัง โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
• โรงเรียนวังจันทร์วิทยา จ.ระยอง
• โรงเรียนโพนพิสัย จ.หนองคาย
• กลุ่มโรงเรียนประเภทอาชีวศึกษาที่สถาบันคัดเลือก
• กลุ่มโรงเรียนโครงการตามพระราชดำริ
ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
• กลุ่มโรงเรียนจากมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
3. เฉพาะคณะเทคโนโลยีดิจิทัล เปิดรับสมัครผู้ที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ และผู้สมัครต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม อย่างน้อย 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.00 จำนวน 2 คน (ความบกพร่องทางกายหรือการเคลื่อนไหว ได้แก่ บุคคลที่มีอวัยวะไม่สมส่วนหรือขาดหายไป กระดูกหรือ
กล้ามเนื้อผิดปกติ มีอุปสรรคในการเคลื่อนไหว ความบกพร่องดังกล่าวอาจเกิดจากโรคทางระบบประสาท โรคของระบบกล้ามเนื้อและกระดูก การไม่สมประกอบมาแต่กำเนิด อุบัติเหตุและโรคติดต่อ)

วิธีการสมัครสอบ
ระบบรับสมัครของสถาบัน

ค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ
ค่าสมัครเข้าศึกษา200.00 บาท
  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม   
   6513013221 : วิศวกรรมเทคโนโลยีไฟฟ้า  1/256511 ต.ค. 2564 - 4 เม.ย. 2565
 
เงื่อนไขในการรับเข้าศึกษา
1. ผู้ที่เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของบิดาหรือมารดาที่เป็นข้าราชบริพารและกำลังศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีการศึกษา 2564 มีผลการเรียน
เฉลี่ยสะสม อย่างน้อย 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.00
2. ผู้กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีการศึกษา 2564
มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม อย่างน้อย 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.00 จากโรงเรียนดังต่อไปนี้
• โรงเรียนในจังหวัดนครสวรรค์ สิงห์บุรี ชัยนาท อ่างทอง ลพบุรี อุทัยธานี
• โรงเรียนในจังหวัดกรุงเทพฯ ได้แก่ โรงเรียนจิตรลดา โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ วชิราวุธวิทยาลัย โรงเรียนราชวินิตมัธยม โรงเรียนหอวัง โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
• โรงเรียนวังจันทร์วิทยา จ.ระยอง
• โรงเรียนโพนพิสัย จ.หนองคาย
• กลุ่มโรงเรียนประเภทอาชีวศึกษาที่สถาบันคัดเลือก
• กลุ่มโรงเรียนโครงการตามพระราชดำริ
ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
• กลุ่มโรงเรียนจากมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
3. เฉพาะคณะเทคโนโลยีดิจิทัล เปิดรับสมัครผู้ที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ และผู้สมัครต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม อย่างน้อย 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.00 จำนวน 2 คน (ความบกพร่องทางกายหรือการเคลื่อนไหว ได้แก่ บุคคลที่มีอวัยวะไม่สมส่วนหรือขาดหายไป กระดูกหรือ
กล้ามเนื้อผิดปกติ มีอุปสรรคในการเคลื่อนไหว ความบกพร่องดังกล่าวอาจเกิดจากโรคทางระบบประสาท โรคของระบบกล้ามเนื้อและกระดูก การไม่สมประกอบมาแต่กำเนิด อุบัติเหตุและโรคติดต่อ)

วิธีการสมัครสอบ
ระบบรับสมัครของสถาบัน

ค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ
ค่าสมัครเข้าศึกษา200.00 บาท
  เทคโนโลยีดิจิทัล   
   6513013231 : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์  1/256511 ต.ค. 2564 - 4 เม.ย. 2565
 
เงื่อนไขในการรับเข้าศึกษา
1. ผู้ที่เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของบิดาหรือมารดาที่เป็นข้าราชบริพารและกำลังศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีการศึกษา 2564 มีผลการเรียน
เฉลี่ยสะสม อย่างน้อย 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.00
2. ผู้กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีการศึกษา 2564
มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม อย่างน้อย 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.00 จากโรงเรียนดังต่อไปนี้
• โรงเรียนในจังหวัดนครสวรรค์ สิงห์บุรี ชัยนาท อ่างทอง ลพบุรี อุทัยธานี
• โรงเรียนในจังหวัดกรุงเทพฯ ได้แก่ โรงเรียนจิตรลดา โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ วชิราวุธวิทยาลัย โรงเรียนราชวินิตมัธยม โรงเรียนหอวัง โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
• โรงเรียนวังจันทร์วิทยา จ.ระยอง
• โรงเรียนโพนพิสัย จ.หนองคาย
• กลุ่มโรงเรียนประเภทอาชีวศึกษาที่สถาบันคัดเลือก
• กลุ่มโรงเรียนโครงการตามพระราชดำริ
ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
• กลุ่มโรงเรียนจากมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
3. เฉพาะคณะเทคโนโลยีดิจิทัล เปิดรับสมัครผู้ที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ และผู้สมัครต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม อย่างน้อย 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.00 จำนวน 2 คน (ความบกพร่องทางกายหรือการเคลื่อนไหว ได้แก่ บุคคลที่มีอวัยวะไม่สมส่วนหรือขาดหายไป กระดูกหรือ
กล้ามเนื้อผิดปกติ มีอุปสรรคในการเคลื่อนไหว ความบกพร่องดังกล่าวอาจเกิดจากโรคทางระบบประสาท โรคของระบบกล้ามเนื้อและกระดูก การไม่สมประกอบมาแต่กำเนิด อุบัติเหตุและโรคติดต่อ)

วิธีการสมัครสอบ
ระบบรับสมัครของสถาบัน

ค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ
ค่าสมัครเข้าศึกษา200.00 บาท
  TCAS (Admission)   
  บริหารธุรกิจ   
   6513013311 : การจัดการธุรกิจอาหาร  1/25652 - 10 พ.ค. 2565
 
เงื่อนไขในการรับเข้าศึกษา
1. ผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ปีการศึกษา 2564 จากสถานศึกษาทั่วประเทศ
2. มีผลคะแนน GAT (ไม่กำหนดคะแนนขั้นต่ำ)

วิธีการสมัครสอบ
www.mytcas.com

ค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ
ค่าสมัครเข้าศึกษา0.00 บาท
   6513013312 : การเป็นผู้ประกอบการ  1/25652 - 10 พ.ค. 2565
 
เงื่อนไขในการรับเข้าศึกษา
1. ผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ปีการศึกษา 2564 จากสถานศึกษาทั่วประเทศ
2. มีผลคะแนน GAT (ไม่กำหนดคะแนนขั้นต่ำ)

วิธีการสมัครสอบ
www.mytcas.com

ค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ
ค่าสมัครเข้าศึกษา0.00 บาท
  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม   
   6513013321 : วิศวกรรมเทคโนโลยีไฟฟ้า  1/25652 - 10 พ.ค. 2565
 
เงื่อนไขในการรับเข้าศึกษา
1. ผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ปีการศึกษา 2564 จากสถานศึกษาทั่วประเทศ
2. มีผลคะแนน GAT (ไม่กำหนดคะแนนขั้นต่ำ)

วิธีการสมัครสอบ
www.mytcas.com

ค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ
ค่าสมัครเข้าศึกษา0.00 บาท
  เทคโนโลยีดิจิทัล   
   6513013331 : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์  1/25652 - 10 พ.ค. 2565
 
เงื่อนไขในการรับเข้าศึกษา
1. ผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ปีการศึกษา 2564 จากสถานศึกษาทั่วประเทศ
2. มีผลคะแนน GAT (ไม่กำหนดคะแนนขั้นต่ำ)

วิธีการสมัครสอบ
www.mytcas.com

ค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ
ค่าสมัครเข้าศึกษา0.00 บาท
  ผู้สำเร็จ/กำลังศึกษาระดับ ปวส.   
  บริหารธุรกิจ   
   6513022111 : การจัดการธุรกิจอาหาร  1/25651 ต.ค. 2564 - 10 พ.ค. 2565
 
เงื่อนไขในการรับเข้าศึกษา
สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาและจะสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปีการศึกษา 2564

วิธีการสมัครสอบ
ระบบรับสมัครของสถาบัน

ค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ
ค่าสมัครเข้าศึกษา200.00 บาท
  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม   
   6513022121 : วิศวกรรมเทคโนโลยีไฟฟ้า  1/25651 ต.ค. 2564 - 10 พ.ค. 2565
 
เงื่อนไขในการรับเข้าศึกษา
สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาและจะสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปีการศึกษา 2564

วิธีการสมัครสอบ
ระบบรับสมัครของสถาบัน

ค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ
ค่าสมัครเข้าศึกษา200.00 บาท
   6513022122 : เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)  1/25651 ต.ค. 2564 - 10 พ.ค. 2565
 
เงื่อนไขในการรับเข้าศึกษา
สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาทางด้านอุตสาหกรรม มีประสบการณ์การทำงานในภาคอุตสาหกรรมมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี และเป็นผู้ปฏิบัติงานประจำด้านช่างอุตสาหกรรมในปัจจุบัน

วิธีการสมัครสอบ
ระบบรับสมัครของสถาบัน

ค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ
ค่าสมัครเข้าศึกษา200.00 บาท
  เทคโนโลยีดิจิทัล   
   6513022131 : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์  1/25651 ต.ค. 2564 - 10 พ.ค. 2565
 
เงื่อนไขในการรับเข้าศึกษา
สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาและจะสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปีการศึกษา 2564

วิธีการสมัครสอบ
ระบบรับสมัครของสถาบัน

ค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ
ค่าสมัครเข้าศึกษา200.00 บาท
  
กยศ. | สกอ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2021   Contact Staff : งานทะเบียนและวัดผล เบอร์โทรศัพท์ 02-280-0551 ต่อ 3295,3296