เมนูหลัก

ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
คำอธิบาย : -
ปีการศึกษา2563  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
 • ช่วงวันลงทะเบียนเรียนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต27 พ.ค. 2563 5 มิ.ย. 2563
 • ชำระค่าเล่าเรียน27 พ.ค. 2563 21 มิ.ย. 2563
  -ช่วงวันลงทะเบียนเรียนล่าช้า8 มิ.ย. 2563 19 มิ.ย. 2563
  -วันสุดท้ายของการคืนสภาพ/รักษาสภาพนักศึกษา19 มิ.ย. 2563
 • ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา8 มิ.ย. 2563 19 มิ.ย. 2563
 • ช่วงวันทำการลดรายวิชา8 มิ.ย. 2563 3 ก.ค. 2563
    
  กยศ. | สกอ. | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2013   Contact Staff : ฝ่ายทะเบียนและหลักสูตร โทร. 02-280-0511-2 ต่อ 3295,3296