เมนูหลัก

ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
คำอธิบาย : -
ปีการศึกษา2560  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
 • ช่วงวันลงทะเบียนเรียนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต9 ส.ค. 2560 11 ส.ค. 2560
 • ชำระค่าเล่าเรียน9 ส.ค. 2560 17 ส.ค. 2560
 • เปิดภาคการศึกษา15 ส.ค. 2560
 • ช่วงวันเพิ่ม-ลดรายวิชา15 ส.ค. 2560 8 ก.ย. 2560
  -ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา15 ส.ค. 2560 25 ส.ค. 2560
  -ช่วงวันทำการลดรายวิชา15 ส.ค. 2560 8 ก.ย. 2560
 • ช่วงวันทำการถอนรายวิชา (ได้รับผลการเรียน W)11 ก.ย. 2560 3 พ.ย. 2560
 • การสอบกลางภาค2 ต.ค. 2560 6 ต.ค. 2560
 • ประกาศรายชื่อนักศึกษาหมดสิทธิ์สอบปลายภาค27 พ.ย. 2560
 • การสอบปลายภาค13 ธ.ค. 2560 22 ธ.ค. 2560
 • ปิดภาคการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ23 ธ.ค. 2560
 • ปิดภาคการศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม30 ธ.ค. 2560
 • อนุมัติผลการศึกษา8 ม.ค. 2561
 • ประกาศผลสอบ10 ม.ค. 2561
 • ช่วงวันที่เปิดให้นักศึกษาแจ้งสำเร็จการศึกษาผ่านระบบอินเตอร์เน็ต15 ม.ค. 2561 18 ม.ค. 2561
 • ช่วงวันที่เปิดให้นักศึกษาพิมพ์ใบชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับปริญญาบัตร15 ม.ค. 2561
    
  กยศ. | สกอ. | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2021   Contact Staff : งานทะเบียนและวัดผล เบอร์โทรศัพท์ 02-280-0551 ต่อ 3295,3296,3297