เมนูหลัก

ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
คำอธิบาย : -
ปีการศึกษา2562  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
 • ช่วงวันลงทะเบียนเรียนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต5 มิ.ย. 2562 14 มิ.ย. 2562
 • นักศึกษารหัส 62 พบอาจารย์ที่ปรึกษา5 มิ.ย. 2562
 • ชำระค่าเล่าเรียน5 มิ.ย. 2562 30 มิ.ย. 2562
 • เปิดภาคการศึกษา17 มิ.ย. 2562
  -ช่วงวันลงทะเบียนเรียนล่าช้า17 มิ.ย. 2562 28 มิ.ย. 2562
  -วันที่เริ่มปรับค่าลงทะเบียนเรียนล่าช้า17 มิ.ย. 2562 28 มิ.ย. 2562
  -วันสุดท้ายของการแก้ไขผลการเรียน (I/M)21 มิ.ย. 2562
  -วันสุดท้ายของการคืนสภาพ/รักษาสภาพนักศึกษา28 มิ.ย. 2562
 • ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา17 มิ.ย. 2562 28 มิ.ย. 2562
 • ช่วงวันทำการลดรายวิชา17 มิ.ย. 2562 12 ก.ค. 2562
 • ช่วงวันทำการถอนรายวิชา (ได้รับผลการเรียน W)15 ก.ค. 2562 6 ก.ย. 2562
 • การสอบกลางภาค5 ส.ค. 2562 9 ส.ค. 2562
 • การขอสำเร็จการศึกษา9 ก.ย. 2562 4 ต.ค. 2562
 • การสอบปลายภาค7 ต.ค. 2562 18 ต.ค. 2562
 • ปิดภาคการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ20 ต.ค. 2562
 • ปิดภาคการศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม27 ต.ค. 2562
 • อนุมัติผลการศึกษา31 ต.ค. 2562
 • ประกาศผลสอบ1 พ.ย. 2562
    
  กยศ. | สกอ. | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2021   Contact Staff : งานทะเบียนและวัดผล เบอร์โทรศัพท์ 02-280-0551 ต่อ 3295,3296,3297