เมนูหลัก

ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
คำอธิบาย : -
ปีการศึกษา2561  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
 • ช่วงวันลงทะเบียนเรียนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต30 พ.ค. 2562 2 มิ.ย. 2562
 • ชำระค่าเล่าเรียน30 พ.ค. 2562 9 มิ.ย. 2562
 • เปิดภาคการศึกษา3 มิ.ย. 2562
  -ช่วงวันลงทะเบียนเรียนล่าช้า3 มิ.ย. 2562 7 มิ.ย. 2562
 • ช่วงวันเพิ่ม-ลดรายวิชา3 มิ.ย. 2562 7 มิ.ย. 2562
  -ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา3 มิ.ย. 2562 7 มิ.ย. 2562
  -ช่วงวันทำการลดรายวิชา3 มิ.ย. 2562 7 มิ.ย. 2562
  -ช่วงวันทำการถอนรายวิชา (ได้รับผลการเรียน W)10 มิ.ย. 2562 28 มิ.ย. 2562
 • ช่วงวันที่เปิดให้นักศึกษาแจ้งสำเร็จการศึกษาผ่านระบบอินเตอร์เน็ต1 ก.ค. 2562 5 ก.ค. 2562
 • ช่วงวันที่เปิดให้นักศึกษาพิมพ์ใบชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับปริญญาบัตร2 ก.ย. 2562 13 ก.ย. 2562
 • วันที่เริ่มชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับปริญญาบัตร2 ก.ย. 2562 13 ก.ย. 2562
 • การสอบปลายภาค22 ก.ค. 2562 26 ก.ค. 2562
 • ปิดภาคการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ30 ก.ค. 2562
 • ปิดภาคการศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม30 ก.ค. 2562
 • อนุมัติผลการศึกษา5 ส.ค. 2562
 • ประกาศผลสอบ6 ส.ค. 2562
    
  กยศ. | สกอ. | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2021   Contact Staff : งานทะเบียนและวัดผล เบอร์โทรศัพท์ 02-280-0551 ต่อ 3295,3296,3297