เมนูหลัก

ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
คำอธิบาย : -
ปีการศึกษา2562  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
 • ช่วงวันลงทะเบียนเรียนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต4 พ.ย. 2562 8 พ.ย. 2562
 • ชำระค่าเล่าเรียน4 พ.ย. 2562 24 พ.ย. 2562
 • เปิดภาคการศึกษา11 พ.ย. 2562
  -ช่วงวันลงทะเบียนเรียนล่าช้า11 พ.ย. 2562 22 พ.ย. 2562
  -วันสุดท้ายของการแก้ไขผลการเรียน (I/M)15 พ.ย. 2562
  -วันสุดท้ายของการคืนสภาพ/รักษาสภาพนักศึกษา22 พ.ย. 2562
 • ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา11 พ.ย. 2562 22 พ.ย. 2562
 • ช่วงวันทำการลดรายวิชา11 พ.ย. 2562 6 ธ.ค. 2562
 • ช่วงวันทำการถอนรายวิชา (ได้รับผลการเรียน W)9 ธ.ค. 2562 31 ม.ค. 2563
 • การสอบกลางภาค6 ม.ค. 2563 10 ม.ค. 2563
 • การขอสำเร็จการศึกษา3 ก.พ. 2563 28 ก.พ. 2563
 • การสอบปลายภาค2 มี.ค. 2563 13 มี.ค. 2563
 • ปิดภาคการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ15 มี.ค. 2563
 • ปิดภาคการศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม22 มี.ค. 2563
 • อนุมัติผลการศึกษา26 มี.ค. 2563
 • ประกาศผลสอบ27 มี.ค. 2563
    
  กยศ. | สกอ. | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2021   Contact Staff : งานทะเบียนและวัดผล เบอร์โทรศัพท์ 02-280-0551 ต่อ 3295,3296,3297