เมนูหลัก

ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
คำอธิบาย : -
ปีการศึกษา2562  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
 • ช่วงวันลงทะเบียนเรียนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต23 มี.ค. 2563 3 เม.ย. 2563
 • เปิดภาคการศึกษา30 มี.ค. 2563
  -ช่วงวันลงทะเบียนเรียนล่าช้า6 เม.ย. 2563 10 เม.ย. 2563
 • ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา6 เม.ย. 2563 10 เม.ย. 2563
 • ช่วงวันทำการลดรายวิชา6 เม.ย. 2563 10 เม.ย. 2563
 • ช่วงวันทำการถอนรายวิชา (ได้รับผลการเรียน W)6 เม.ย. 2563 24 เม.ย. 2563
 • การขอสำเร็จการศึกษา27 เม.ย. 2563 1 พ.ค. 2563
 • การสอบปลายภาค25 พ.ค. 2563 29 พ.ค. 2563
 • ปิดภาคการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ31 พ.ค. 2563
 • ปิดภาคการศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม31 พ.ค. 2563
 • อนุมัติผลการศึกษา2 มิ.ย. 2563
 • ประกาศผลสอบ3 มิ.ย. 2563
  -วันเริ่มปรับยื่นความจำนงขอสำเร็จการศึกษาช้ากว่ากำหนด26 เม.ย. 2564
  -วันที่เริ่มชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับปริญญาบัตร3 ส.ค. 2563 4 ก.ย. 2563
    
  กยศ. | สกอ. | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2021   Contact Staff : งานทะเบียนและวัดผล เบอร์โทรศัพท์ 02-280-0551 ต่อ 3295,3296,3297