เมนูหลัก

ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
คำอธิบาย : -
ปีการศึกษา2564  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
 • ช่วงวันลงทะเบียนเรียนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต2 มิ.ย. 2564 13 มิ.ย. 2564
 • ชำระค่าเล่าเรียน9 มิ.ย. 2564 2 ก.ค. 2564
 • เปิดภาคการศึกษา14 มิ.ย. 2564
  -ช่วงวันลงทะเบียนเรียนล่าช้า14 มิ.ย. 2564 25 มิ.ย. 2564
  -ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา14 มิ.ย. 2564 25 มิ.ย. 2564
  -ช่วงวันทำการลดรายวิชา14 มิ.ย. 2564 9 ก.ค. 2564
  -วันสุดท้ายของการแก้ไขผลการเรียน (I/M)18 มิ.ย. 2564
  -วันสุดท้ายของการคืนสภาพ/รักษาสภาพนักศึกษา25 มิ.ย. 2564
  -ช่วงวันทำการถอนรายวิชา (ได้รับผลการเรียน W)12 ก.ค. 2564 3 ก.ย. 2564
  -สัปดาห์กลางภาคเรียน (Semester Break)2 ส.ค. 2564 6 ส.ค. 2564
  -การสอบปลายภาค4 ต.ค. 2564 15 ต.ค. 2564
 • ปิดภาคการศึกษา18 ต.ค. 2564
 • ประกาศผลสอบ27 ต.ค. 2564
  -การขอสำเร็จการศึกษา6 ก.ย. 2564 1 ต.ค. 2564
    
  กยศ. | สกอ. | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2021   Contact Staff : งานทะเบียนและวัดผล เบอร์โทรศัพท์ 02-280-0551 ต่อ 3295,3296,3297