เมนูหลัก

ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
คำอธิบาย : -
ปีการศึกษา2563  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
 • ช่วงวันลงทะเบียนเรียนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต22 ต.ค. 2563 30 ต.ค. 2563
 • ชำระค่าเล่าเรียน22 ต.ค. 2563 15 พ.ย. 2563
 • เปิดภาคการศึกษา2 พ.ย. 2563
  -ช่วงวันลงทะเบียนเรียนล่าช้า2 พ.ย. 2563 13 พ.ย. 2563
 • ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา2 พ.ย. 2563 13 พ.ย. 2563
 • ช่วงวันทำการลดรายวิชา2 พ.ย. 2563 27 พ.ย. 2563
  -วันสุดท้ายของการแก้ไขผลการเรียน (I/M)6 พ.ย. 2563
  -วันสุดท้ายของการคืนสภาพ/รักษาสภาพนักศึกษา13 พ.ย. 2563
  -ช่วงวันทำการถอนรายวิชา (ได้รับผลการเรียน W)30 พ.ย. 2563 22 ม.ค. 2564
 • สัปดาห์กลางภาคเรียน (Semester Break)21 ธ.ค. 2563 25 ธ.ค. 2563
 • การขอสำเร็จการศึกษา25 ม.ค. 2564 19 ก.พ. 2564
 • การสอบปลายภาค22 ก.พ. 2564 5 มี.ค. 2564
 • ปิดภาคการศึกษา8 มี.ค. 2564
  -ประกาศผลสอบ18 มี.ค. 2564
 • วันที่เริ่มชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับปริญญาบัตร1 ต.ค. 2564 10 ต.ค. 2564
    
  กยศ. | สกอ. | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2021   Contact Staff : งานทะเบียนและวัดผล เบอร์โทรศัพท์ 02-280-0551 ต่อ 3295,3296,3297