เมนูหลัก

ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
คำอธิบาย : -
ปีการศึกษา2563  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
 • ช่วงวันลงทะเบียนเรียนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต15 มี.ค. 2564 19 มี.ค. 2564
 • ชำระค่าเล่าเรียน15 มี.ค. 2564 24 พ.ค. 2564
 • เปิดภาคการศึกษา22 มี.ค. 2564
  -ช่วงวันลงทะเบียนเรียนล่าช้า22 มี.ค. 2564 26 มี.ค. 2564
 • ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา22 มี.ค. 2564 26 มี.ค. 2564
 • ช่วงวันทำการลดรายวิชา22 มี.ค. 2564 26 มี.ค. 2564
  -ช่วงวันทำการถอนรายวิชา (ได้รับผลการเรียน W)29 มี.ค. 2564 16 เม.ย. 2564
 • การขอสำเร็จการศึกษา19 เม.ย. 2564 23 เม.ย. 2564
 • การสอบปลายภาค17 พ.ค. 2564 21 พ.ค. 2564
 • ปิดภาคการศึกษา24 พ.ค. 2564
  -ประกาศผลสอบ27 พ.ค. 2564
 • วันที่เริ่มชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับปริญญาบัตร1 ต.ค. 2564 10 ต.ค. 2564
    
  กยศ. | สกอ. | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2021   Contact Staff : งานทะเบียนและวัดผล เบอร์โทรศัพท์ 02-280-0551 ต่อ 3295,3296,3297