เมนูหลัก

ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
คำอธิบาย : -
ปีการศึกษา2563  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
 • ช่วงวันลงทะเบียนเรียนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต27 พ.ค. 2563 5 มิ.ย. 2563
 • เปิดภาคการศึกษา (จัดการเรียนการสอนออนไลน์)22 มิ.ย. 2563
  -วันสุดท้ายการลงทะเบียนเรียนล่าช้า3 ก.ค. 2563
  -วันสุดท้ายของการแก้ไขผลการเรียน (I/M)26 มิ.ย. 2563
  -วันสุดท้ายของการคืนสภาพ/รักษาสภาพนักศึกษา3 ก.ค. 2563
  -วันสุดท้ายการเพิ่มรายวิชา10 ก.ค. 2563
  -วันสุดท้ายการลดรายวิชา24 ก.ค. 2563
  -ช่วงวันทำการถอนรายวิชา (ได้รับผลการเรียน W)20 ก.ค. 2563 11 ก.ย. 2563
 • สัปดาห์กลางภาคเรียน (Semester Break)10 ส.ค. 2563 14 ส.ค. 2563
 • การขอสำเร็จการศึกษา15 ก.ย. 2563 9 ต.ค. 2563
 • การสอบปลายภาค12 ต.ค. 2563 23 ต.ค. 2563
 • ปิดภาคการศึกษา26 ต.ค. 2563
  -ประกาศผลสอบ5 พ.ย. 2563
 • วันที่เริ่มชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับปริญญาบัตร1 ต.ค. 2564 10 ต.ค. 2564
    
  กยศ. | สกอ. | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2021   Contact Staff : งานทะเบียนและวัดผล เบอร์โทรศัพท์ 02-280-0551 ต่อ 3295,3296,3297