เมนูหลัก

ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
คำอธิบาย : -
ปีการศึกษา2564  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
 • ช่วงวันลงทะเบียนเรียนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต28 ต.ค. 2564 7 พ.ย. 2564
 • ชำระค่าเล่าเรียน28 ต.ค. 2564 30 พ.ย. 2564
 • เปิดภาคการศึกษา8 พ.ย. 2564
  -ช่วงวันลงทะเบียนเรียนล่าช้า8 พ.ย. 2564 19 พ.ย. 2564
  -ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา8 พ.ย. 2564 19 พ.ย. 2564
  -ช่วงวันทำการลดรายวิชา8 พ.ย. 2564 3 ธ.ค. 2564
  -วันสุดท้ายของการแก้ไขผลการเรียน (I/M)12 พ.ย. 2564
  -วันสุดท้ายของการคืนสภาพ/รักษาสภาพนักศึกษา19 พ.ย. 2564
  -ช่วงวันทำการถอนรายวิชา (ได้รับผลการเรียน W)7 ธ.ค. 2564 28 ม.ค. 2565
  -สัปดาห์กลางภาคเรียน (Semester Break)27 ธ.ค. 2564 31 ธ.ค. 2564
  -การสอบปลายภาค28 ก.พ. 2565 11 มี.ค. 2565
 • ปิดภาคการศึกษา14 มี.ค. 2565
 • ประกาศผลสอบ23 มี.ค. 2565
  -การขอสำเร็จการศึกษา31 ม.ค. 2565 25 ก.พ. 2565
    
  กยศ. | สกอ. | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2021   Contact Staff : งานทะเบียนและวัดผล เบอร์โทรศัพท์ 02-280-0551 ต่อ 3295,3296,3297