เมนูหลัก

ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
คำอธิบาย : -
ปีการศึกษา2566  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
 • นักศึกษาเก่าลงทะเบียน24 พ.ค. 2566 9:00 น.7 มิ.ย. 2566 15:30 น.
 • นักศึกษาใหม่ลงทะเบียน2 มิ.ย. 2566 9:00 น.7 มิ.ย. 2566 15:30 น.
 • เปิดภาคการศึกษา12 มิ.ย. 2566
  -ช่วงวันลงทะเบียนเรียนล่าช้า12 มิ.ย. 2566 9:00 น.23 มิ.ย. 2566 15:30 น.
  -วันสุดท้ายของการแก้ไขผลการเรียน (I/M)16 มิ.ย. 2566 15:30 น.
  -วันสุดท้ายของการรักษาสภาพนักศึกษา23 มิ.ย. 2566 15:30 น.
  -ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา12 มิ.ย. 2566 9:00 น.23 มิ.ย. 2566 15:30 น.
  -ช่วงวันทำการลดรายวิชา12 มิ.ย. 2566 9:00 น.7 ก.ค. 2566 15:30 น.
  -ช่วงวันทำการถอนรายวิชา (ได้รับผลการเรียน W)10 ก.ค. 2566 9:00 น.1 ก.ย. 2566 15:30 น.
 • สัปดาห์กลางภาคเรียน (Semester Break)31 ก.ค. 2566 4 ส.ค. 2566
  -การขอสำเร็จการศึกษา11 ก.ย. 2566 9:00 น.29 ก.ย. 2566 23:59 น.
 • การสอบปลายภาค2 ต.ค. 2566 12 ต.ค. 2566
 • ปิดภาคการศึกษา16 ต.ค. 2566
 • ประกาศผลสอบ25 ต.ค. 2566
    
  กยศ. | สกอ. | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2023   Contact Staff : งานทะเบียนและวัดผล เบอร์โทรศัพท์ 02-280-0551 ต่อ 3295,3296,3297