เมนูหลัก

หลักสูตรที่เปิดสอน
    คณะ 
     สาขาวิชาหน่วยกิต ปีหลักสูตรปีศึกษาเกรดต่ำสุด
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ภาคปกติ   
  โปรแกรมวิชา : การตลาด   
  สาขาวิชาการตลาด1322557 4 2.00
  โปรแกรมวิชา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   
  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ1352557 4 2.00
  โปรแกรมวิชา : ธุรกิจอาหาร   
  สาขาวิชาธุรกิจอาหาร1322557 4 2.00
  โปรแกรมวิชา : การจัดการธุรกิจอาหาร   
  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอาหาร1382560 4 2.00
  
กยศ. | สกอ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2013   Contact Staff : ฝ่ายทะเบียนและหลักสูตร โทร. 02-280-0511-2 ต่อ 3295,3296