เมนูหลัก

หลักสูตรที่เปิดสอน
    คณะ 
     สาขาวิชาหน่วยกิต ปีหลักสูตรปีศึกษาเกรดต่ำสุด
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ภาคปกติ   
  โปรแกรมวิชา : การจัดการธุรกิจอาหาร   
  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอาหาร1382562 4 2.00
  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอาหาร1292565 4 2.00
  สาขาการจัดการธุรกิจอาหาร (ธุรกิจบริการอาหาร)1382562 4 2.00
  สาขาการจัดการธุรกิจอาหาร (ธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร)1382562 4 2.00
  โปรแกรมวิชา : การเป็นผู้ประกอบการ   
  สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ1292565 4 2.00
  สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรม1302566 4 2.00
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี (เทียบโอน) ภาคปกติ   
  โปรแกรมวิชา : การจัดการธุรกิจอาหาร   
  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอาหาร1382562 4 2.00
  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอาหาร1292565 4 2.00
  สาขาการจัดการธุรกิจอาหาร (ธุรกิจบริการอาหาร)1382562 4 2.00
  สาขาการจัดการธุรกิจอาหาร (ธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร)1382562 4 2.00
  
กยศ. | สกอ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2023   Contact Staff : งานทะเบียนและวัดผล เบอร์โทรศัพท์ 02-280-0551 ต่อ 3295,3296,3297