ระบบบริการการศึกษา สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

เมนูหลัก

 
โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : บริหารธุรกิจ
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ภาคปกติ
 โปรแกรมวิชา : เธเธฒเธฃเธ•เธฅเธฒเธ”
 สาขาวิชา : เธชเธฒเธ‚เธฒเธงเธดเธŠเธฒเธเธฒเธฃเธ•เธฅเธฒเธ”

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา
 0 หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร    132 หน่วยกิต
 1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    30 หน่วยกิต
 1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
910-1101 : 57 Thai Lifestyle and Culture
 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย
3(3-0-6)
910-1102 : 57 World Civilization
 อารยธรรมโลก
3(3-0-6)
910-1103 : 57 Society and Environment
 สังคมกับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
910-1104 : 57 Basic Laws
 กฎหมายในชีวิตประจำวัน
3(3-0-6)
910-1105 : 57 Local Wisdom
 ภูมิปัญญาท้องถิ่น
3(3-0-6)
910-1106 : 57 Sufficiency Economy
 เศรษฐกิจพอเพียง
3(3-0-6)
910-1107 : 57 Creative Thinking for Society
 การคิดสร้างสรรค์เพื่อสังคม
3(3-0-6)
 1.2 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
920-1101 : 57 Information Literacy Skills
 การค้นคว้าข้อมูลสารสนเทศ
2(2-0-4)
920-1102 : 57 Psychology
 จิตวิทยา
3(3-0-6)
920-1103 : 57 Introduction to Logics
 ตรรกวิทยาเบื้องต้น
3(3-0-6)
920-1104 : 57 Human Relations
 มนุษยสัมพันธ์
3(3-0-6)
920-1105 : 57 Art of Presentation
 ศิลปะการนำเสนอ
3(3-0-6)
920-1106 : 57 Personality Development
 การเสริมสร้างบุคลิกภาพและการพัฒนาตนเอง
3(3-0-6)
920-1107 : 57 Physical Education and Recreation for Health and Society 1
 พลศึกษา สุขศึกษาและนันทนาการเพื่อสุขภาพและสังคม 1
1(0-3-1)
920-1108 : 57 Physical Education and Recreation for Health and Society 2
 พลศึกษา สุขศึกษาและนันทนาการเพื่อสุขภาพและสังคม 2
1(0-3-1)
 1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
931-1101 : 57 Mathematics and Statistics for Daily Life
 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน
3(3-0-6)
932-1101 : 57 Science and Information Technology for Quality of Life
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคุณภาพชีวิต
3(3-0-6)
 1.4 กลุ่มวิชาภาษา    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
941-1101 : 57 Thai Language for Work Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในอาชีพ
3(3-0-6)
942-1103 : 57 English Language for Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
942-1104 : 57 English Language for Work
 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
3(3-0-6)
942-1105 : 57 English Language for Business 1
 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
3(3-0-6)
942-1106 : 57 English Language for Business 2
 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2
3(3-0-6)
 1.4.1 วิชาปรับพื้นฐาน
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
942-1101 : 57 Remedial English Language 1
 ภาษาอังกฤษปรับพื้นฐาน 1
0(3-0-6)
942-1102 : 57 Remedial English Language 2
 ภาษาอังกฤษปรับพื้นฐาน 2
0(3-0-6)
 1.4.2 ภาษาที่สาม
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
943-1101 : 57 Fundamental Chinese 1
 ภาษาจีนพื้นฐาน 1
0(3-0-6)
943-1102 : 57 Fundamental Chinese 2
 ภาษาจีนพื้นฐาน 2
0(3-0-6)
943-1103 : 57 Fundamental Chinese 3
 ภาษาจีนพื้นฐาน 3
0(3-0-6)
943-1104 : 57 Fundamental Chinese 4
 ภาษาจีนพื้นฐาน 4
0(3-0-6)
943-1105 : 57 Fundamental Chinese 5
 ภาษาจีนพื้นฐาน 5
0(3-0-6)
943-1106 : 57 Fundamental Chinese 6
 ภาษาจีนพื้นฐาน 6
0(3-0-6)
944-1101 : 57 Fundamental Japanese 1
 ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 1
0(3-0-6)
944-1102 : 57 Fundamental Japanese 2
 ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 2
0(3-0-6)
944-1103 : 57 Fundamental Japanese 3
 ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 3
0(3-0-6)
944-1104 : 57 Fundamental Japanese 4
 ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 4
0(3-0-6)
944-1105 : 57 Fundamental Japanese 5
 ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 5
0(3-0-6)
944-1106 : 57 Fundamental Japanese 6
 ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 6
0(3-0-6)
945-1101 : 57 Fundamental German 1
 ภาษาเยอรมันพื้นฐาน 1
0(3-0-6)
945-1102 : 57 Fundamental German 2
 ภาษาเยอรมันพื้นฐาน 2
0(3-0-6)
945-1103 : 57 Fundamental German 3
 ภาษาเยอรมันพื้นฐาน 3
0(3-0-6)
945-1104 : 57 Fundamental German 4
 ภาษาเยอรมันพื้นฐาน 4
0(3-0-6)
945-1105 : 57 Fundamental German 5
 ภาษาเยอรมันพื้นฐาน 5
0(3-0-6)
945-1106 : 57 Fundamental German 6
 ภาษาเยอรมันพื้นฐาน 6
0(3-0-6)
 2 หมวดวิชาชีพเฉพาะ    96 หน่วยกิต
 2.1 กลุ่มวิชาชีพพื้นฐานวิชาชีพ    42 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
100-2101 : 57 Principles of Accounting
 หลักการบัญชี
3(3-0-6)
100-2102 : 57 Business Finance
 การเงินธุรกิจ
3(3-0-6)
100-2103 : 57 Taxation
 ภาษีอากร
3(3-0-6)
100-2104 : 57 Organization and Management
 องค์การและการจัดการ
3(3-0-6)
100-2105 : 57 Principles of Marketing
 หลักการตลาด
3(3-0-6)
100-2106 : 57 Business Statistics
 สถิติธุรกิจ
3(3-0-6)
100-2201 : 57 Package Programs for Information System Development
 การพัฒนาระบบสารสนเทศด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป
3(3-0-6)
100-2202 : 57 Communication and Presentation in Business Contexts
 การสื่อสารและการนำเสนอเชิงธุรกิจ
3(3-0-6)
100-2203 : 57 Consumer Behavior
 พฤติกรรมผู้บริโภค
3(3-0-6)
100-2204 : 57 Economics for Management
 เศรษฐศาสตร์เพื่อการบริหาร
3(3-0-6)
100-2205 : 57 Business Law
 กฎหมายธุรกิจ
3(3-0-6)
100-2206 : 57 Quantitative Analysis
 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
3(3-0-6)
100-2301 : 57 Managing Business for New Entrepreneur
 การจัดการธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการใหม่
3(3-0-6)
100-2302 : 57 Business Analysis and Planning
 การวิเคราะห์และการทำแผนธุรกิจ
3(3-0-6)
 2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ    39 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
110-3101 : 57 Seminar in Marketing
 สัมมนาทางการตลาด
3(2-3-5)
110-3102 : 57 Marketing Management
 การบริหารตลาด
3(3-0-6)
110-3103 : 57 Marketing Strategies
 กลยุทธ์การตลาด
3(3-0-6)
110-3104 : 57 International Marketing
 การตลาดระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
110-3105 : 57 Retail and Modern Trade Management
 การจัดการร้านค้าปลีกและร้านค้าสมัยใหม่
3(2-2-5)
110-3201 : 57 Channel and Distribution Management
 การจัดการช่องทางจัดจำหน่ายและการกระจายสินค้า
3(3-0-6)
110-3202 : 57 Marketing Communication
 การสื่อสารทางการตลาด
3(3-0-6)
110-3203 : 57 Sales Management
 การจัดการการขาย
3(2-2-5)
110-3204 : 57 Logistics and Supply Chain Management
 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
3(3-0-6)
110-3301 : 57 Brand Management
 การจัดการตราสินค้า
3(3-0-6)
110-3302 : 57 Direct Marketing
 การตลาดทางตรง
3(3-0-6)
110-3303 : 57 Operations Management
 การจัดการการปฏิบัติการ
3(3-0-6)
110-3401 : 57 Marketing Research
 การวิจัยตลาด
3(2-3-5)
 2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก    15 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
100-4401 : 57 Cooperative Education
 สหกิจศึกษา
6(0-40-0)
110-4101 : 57 Customer Relationship Management
 การบริหารลูกค้าสัมพันธ์
3(2-2-5)
110-4102 : 57 Food Business Management
 การจัดการธุรกิจอาหาร
3(3-0-6)
110-4103 : 57 Marketing for Food Business
 การตลาดธุรกิจอาหาร
3(3-0-6)
110-4104 : 57 Services Marketing
 การตลาดบริการ
3(3-0-6)
110-4105 : 57 marketing for Environment
 การตลาดเพื่อสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
110-4106 : 57 Product Management
 การจัดการผลิตภัณฑ์
3(3-0-6)
110-4107 : 57 E-Commerce System Development
 การพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
3(3-0-6)
 3 หมวดวิชาเลือกเสรี    6 หน่วยกิต
  
กยศ. | สกอ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2021   Contact Staff : ฝ่ายทะเบียนและหลักสูตร โทร. 02-280-0511-2 ต่อ 3295,3296