ระบบบริการการศึกษา สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

เมนูหลัก

 
โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : บริหารธุรกิจ
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ภาคปกติ
 โปรแกรมวิชา : เธ˜เธธเธฃเธเธดเธˆเธญเธฒเธซเธฒเธฃ
 สาขาวิชา : เธชเธฒเธ‚เธฒเธงเธดเธŠเธฒเธ˜เธธเธฃเธเธดเธˆเธญเธฒเธซเธฒเธฃ

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา
 0 หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร    132 หน่วยกิต
 1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    30 หน่วยกิต
 1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
910-1101 : 57 Thai Lifestyle and Culture
 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย
3(3-0-6)
910-1102 : 57 World Civilization
 อารยธรรมโลก
3(3-0-6)
910-1103 : 57 Society and Environment
 สังคมกับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
910-1104 : 57 Basic Laws
 กฎหมายในชีวิตประจำวัน
3(3-0-6)
910-1105 : 57 Local Wisdom
 ภูมิปัญญาท้องถิ่น
3(3-0-6)
910-1106 : 57 Sufficiency Economy
 เศรษฐกิจพอเพียง
3(3-0-6)
910-1107 : 57 Creative Thinking for Society
 การคิดสร้างสรรค์เพื่อสังคม
3(3-0-6)
 1.2 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
920-1101 : 57 Information Literacy Skills
 การค้นคว้าข้อมูลสารสนเทศ
2(2-0-4)
920-1102 : 57 Psychology
 จิตวิทยา
3(3-0-6)
920-1103 : 57 Introduction to Logics
 ตรรกวิทยาเบื้องต้น
3(3-0-6)
920-1104 : 57 Human Relations
 มนุษยสัมพันธ์
3(3-0-6)
920-1105 : 57 Art of Presentation
 ศิลปะการนำเสนอ
3(3-0-6)
920-1106 : 57 Personality Development
 การเสริมสร้างบุคลิกภาพและการพัฒนาตนเอง
3(3-0-6)
920-1107 : 57 Physical Education and Recreation for Health and Society 1
 พลศึกษา สุขศึกษาและนันทนาการเพื่อสุขภาพและสังคม 1
1(0-3-1)
920-1108 : 57 Physical Education and Recreation for Health and Society 2
 พลศึกษา สุขศึกษาและนันทนาการเพื่อสุขภาพและสังคม 2
1(0-3-1)
 1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
931-1101 : 57 Mathematics and Statistics for Daily Life
 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน
3(3-0-6)
932-1101 : 57 Science and Information Technology for Quality of Life
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคุณภาพชีวิต
3(3-0-6)
 1.4 กลุ่มวิชาภาษา    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
941-1101 : 57 Thai Language for Work Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในอาชีพ
3(3-0-6)
942-1103 : 57 English Language for Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
942-1104 : 57 English Language for Work
 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
3(3-0-6)
942-1105 : 57 English Language for Business 1
 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
3(3-0-6)
942-1106 : 57 English Language for Business 2
 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2
3(3-0-6)
 1.4.1 วิชาปรับพื้นฐาน
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
942-1101 : 57 Remedial English Language 1
 ภาษาอังกฤษปรับพื้นฐาน 1
0(3-0-6)
942-1102 : 57 Remedial English Language 2
 ภาษาอังกฤษปรับพื้นฐาน 2
0(3-0-6)
 1.4.2 ภาษาที่สาม
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
943-1101 : 57 Fundamental Chinese 1
 ภาษาจีนพื้นฐาน 1
0(3-0-6)
943-1102 : 57 Fundamental Chinese 2
 ภาษาจีนพื้นฐาน 2
0(3-0-6)
943-1103 : 57 Fundamental Chinese 3
 ภาษาจีนพื้นฐาน 3
0(3-0-6)
943-1104 : 57 Fundamental Chinese 4
 ภาษาจีนพื้นฐาน 4
0(3-0-6)
943-1105 : 57 Fundamental Chinese 5
 ภาษาจีนพื้นฐาน 5
0(3-0-6)
943-1106 : 57 Fundamental Chinese 6
 ภาษาจีนพื้นฐาน 6
0(3-0-6)
944-1101 : 57 Fundamental Japanese 1
 ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 1
0(3-0-6)
944-1102 : 57 Fundamental Japanese 2
 ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 2
0(3-0-6)
944-1103 : 57 Fundamental Japanese 3
 ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 3
0(3-0-6)
944-1104 : 57 Fundamental Japanese 4
 ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 4
0(3-0-6)
944-1105 : 57 Fundamental Japanese 5
 ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 5
0(3-0-6)
944-1106 : 57 Fundamental Japanese 6
 ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 6
0(3-0-6)
945-1101 : 57 Fundamental German 1
 ภาษาเยอรมันพื้นฐาน 1
0(3-0-6)
945-1102 : 57 Fundamental German 2
 ภาษาเยอรมันพื้นฐาน 2
0(3-0-6)
945-1103 : 57 Fundamental German 3
 ภาษาเยอรมันพื้นฐาน 3
0(3-0-6)
945-1104 : 57 Fundamental German 4
 ภาษาเยอรมันพื้นฐาน 4
0(3-0-6)
945-1105 : 57 Fundamental German 5
 ภาษาเยอรมันพื้นฐาน 5
0(3-0-6)
945-1106 : 57 Fundamental German 6
 ภาษาเยอรมันพื้นฐาน 6
0(3-0-6)
 2 หมวดวิชาชีพเฉพาะ    96 หน่วยกิต
 2.1 กลุ่มวิชาชีพพื้นฐานวิชาชีพ    42 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
100-2101 : 57 Principles of Accounting
 หลักการบัญชี
3(3-0-6)
100-2102 : 57 Business Finance
 การเงินธุรกิจ
3(3-0-6)
100-2103 : 57 Taxation
 ภาษีอากร
3(3-0-6)
100-2104 : 57 Organization and Management
 องค์การและการจัดการ
3(3-0-6)
100-2105 : 57 Principles of Marketing
 หลักการตลาด
3(3-0-6)
100-2106 : 57 Business Statistics
 สถิติธุรกิจ
3(3-0-6)
100-2201 : 57 Package Programs for Information System Development
 การพัฒนาระบบสารสนเทศด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป
3(3-0-6)
100-2202 : 57 Communication and Presentation in Business Contexts
 การสื่อสารและการนำเสนอเชิงธุรกิจ
3(3-0-6)
100-2203 : 57 Consumer Behavior
 พฤติกรรมผู้บริโภค
3(3-0-6)
100-2204 : 57 Economics for Management
 เศรษฐศาสตร์เพื่อการบริหาร
3(3-0-6)
100-2205 : 57 Business Law
 กฎหมายธุรกิจ
3(3-0-6)
100-2206 : 57 Quantitative Analysis
 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
3(3-0-6)
100-2301 : 57 Managing Business for New Entrepreneur
 การจัดการธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการใหม่
3(3-0-6)
100-2302 : 57 Business Analysis and Planning
 การวิเคราะห์และการทำแผนธุรกิจ
3(3-0-6)
 2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ    39 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
130-3101 : 57 Nutrition
 โภชนาการ
3(2-3-5)
130-3102 : 57 Food Science and Chemical Analysis
 วิทยาศาสตร์และเคมีการวิเคราะห์อาหาร
3(2-3-5)
130-3103 : 57 Food Laws and Standards
 กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอาหาร
3(3-0-6)
130-3201 : 57 Food Processing
 กระบวนการแปรรูปอาหาร
3(2-3-5)
130-3202 : 57 Microbiology and Food Safety
 จุลชีววิทยาและความปลอดภัยในงานอาหาร
3(2-3-5)
130-3203 : 57 Food Quality Evaluation and Food Product Development
 การประเมินคุณภาพอาหารและการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
3(2-3-5)
130-3301 : 57 Food Packaging Technology
 เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์อาหาร
3(2-3-5)
130-3302 : 57 Food Business
 ธุรกิจอาหาร
3(3-0-6)
130-3303 : 57 Franchise Business Management
 การจัดการธุรกิจแฟรนไชส์
3(3-0-6)
130-3304 : 57 Food Catering and Food Service
 การดำเนินธุรกิจการจัดเลี้ยงและการบริการอาหาร
3(3-0-6)
130-3305 : 57 Special Project in Food Business
 โครงการพิเศษทางธุรกิจอาหาร
3(0-6-2)
130-3306 : 57 Creative Food Entrepreneurship
 การประกอบธุรกิจอาหารเชิงสร้างสรรค์
3(3-0-6)
130-3401 : 57 Seminar in Food Business
 สัมมนาธุรกิจอาหาร
3(2-3-5)
 2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก    15 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
100-4401 : 57 Cooperative Education
 สหกิจศึกษา
6(0-40-0)
130-4101 : 57 Thai Cuisine Business
 ธุรกิจอาหารไทย
3(3-0-6)
130-4102 : 57 Food for Occupation
 อาหารเพื่อประกอบอาชีพ
3(2-2-5)
130-4103 : 57 Introduction to Food Packaging
 การบรรจุภัณฑ์อาหารเบื้องต้น
3(2-3-5)
130-4201 : 57 Meat Technology
 เทคโนโลยีเนื้อสัตว์
3(2-3-5)
130-4202 : 57 Milk and Dairy Product Technology
 เทคโนโลยีนมและผลิตภัณฑ์นม
3(2-3-5)
130-4203 : 57 Healthy Food Products and Technology
 เทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ
3(2-3-5)
130-4204 : 57 Cost Control in Food and Hospitality Business
 การควบคุมต้นทุนธุรกิจอาหารและบริการ
3(3-0-6)
130-4205 : 57 Nutritional Concepts for Food Business
 แนวคิดด้านโภชนาการสำหรับธุรกิจอาหาร
3(3-0-6)
130-4301 : 57 Current Issues in Technology and Food Business
 ประเด็นปัจจุบันในเทคโนโลยีและธุรกิจอาหาร
3(3-0-6)
 3 หมวดวิชาเลือกเสรี    6 หน่วยกิต
  
กยศ. | สกอ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2021   Contact Staff : ฝ่ายทะเบียนและหลักสูตร โทร. 02-280-0511-2 ต่อ 3295,3296