ระบบบริการการศึกษา สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

เมนูหลัก

 
โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : บริหารธุรกิจ
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ภาคปกติ
 โปรแกรมวิชา : เธเธฒเธฃเธˆเธฑเธ”เธเธฒเธฃเธ˜เธธเธฃเธเธดเธˆเธญเธฒเธซเธฒเธฃ
 สาขาวิชา : เธชเธฒเธ‚เธฒเธงเธดเธŠเธฒเธเธฒเธฃเธˆเธฑเธ”เธเธฒเธฃเธ˜เธธเธฃเธเธดเธˆเธญเธฒเธซเธฒเธฃ

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา
 0 หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร    138 หน่วยกิต
 1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    33 หน่วยกิต
 1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
910-1108 : 60 Thai Culture and Ways of Life in Globalization
 วัฒนธรรมและวิถีไทยในโลกาภิวัฒน์
2(2-0-0)
910-1109 : 60 World Civilization and Changes
 อารยธรรมโลกกับการเปลี่ยนแปลง
2(2-0-0)
910-1110 : 60 Laws in Daily Life
 กฎหมายในชีวิตประจำวัน
2(2-0-0)
910-1111 : 60 Sufficiency Economy Philosophy and Application
 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกต์ใช้ในชีวิต
2(2-0-0)
910-1112 : 60 Creative Thinking for Society
 การคิดสร้างสรรค์เพื่อสังคม
2(2-0-0)
910-1113 : 60 Today's World Events
 เหตุการณ์โลกในยุคปัจจุบัน
2(2-0-0)
910-1114 : 60 Society and Environment
 สังคมกับสิ่งแวดล้อม
2(2-0-0)
910-1115 : 60 Local Wisdom
 ภูมิปัญญาท้องถิ่น
2(2-0-0)
910-1116 : 62 Creative Thinking for Society
 การคิดสร้างสรรค์เพื่อสังคม
3(3-0-6)
910-1117 : 62 Philosophy of Sufficient Economy
 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3(3-0-6)
910-1118 : 62 Thai Society and Culture in the Globalized World
 สังคมและวัฒนธรรมไทยในโลกาภิวัฒน์
3(3-0-6)
910-1119 : 62 Civilization and Today's World
 อารยธรรมและโลกปัจจุบัน
3(3-0-6)
910-1120 : 62 Laws in Daily Life
 กฎหมายในชีวิตประจำวัน
3(3-0-6)
 1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
920-1101 : 60 Information Literacy Skills
 การค้นคว้าข้อมูลสารสนเทศ
2(2-0-0)
920-1114 : 60 Art of Presentation
 ศิลปะการนำเสนอ
2(2-0-0)
920-1115 : 60 Psychology and Human Relations
 จิตวิทยาและการสร้างมนุษย์สัมพันธ์
2(2-0-0)
920-1116 : 60 General Philosophy and Reasoning
 ปรัชญาทั่วไปและการใช้เหตุผล
2(2-0-0)
920-1131 : 60 Sports and Recreation 1
 กีฬาและนันทนาการ 1
1(0-3-0)
920-1132 : 60 Sports and Recreation 2
 กีฬาและนันทนาการ 2
1(0-3-0)
920-1133 : 60 Design and Innovation
 การออกแบบและนวัตกรรม
1(0-3-0)
920-1134 : 60 Art Appreciation
 ศิลปวิจักษ์
1(0-3-0)
920-1135 : 62 Body and Mind Wellness
 สุขภาวะกายและจิต
3(3-0-6)
920-1136 : 62 Leadership and Personality
 ภาวะผู้นำและบุคลิกภาพ
1(0-3-1)
920-1137 : 62 Sports and Recreation
 กีฬาและนันทนาการ
1(0-3-1)
920-1138 : 62 Communication and Presentation Skills
 การสื่อสารเพื่อการนำเสนอ
2(2-0-4)
920-1139 : 62 Information and Research Skills
 สารสนเทศเพื่อการค้นคว้า
2(2-0-4)
 1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
931-1105 : 60 Mathematics and Statistics in Daily Life
 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน
3(3-0-0)
931-1106 : 60 Basic Mathematics
 คณิตศาสตร์พื้นฐาน
3(3-0-0)
931-1107 : 62 Mathematics and Statistics in Daily Life
 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน
3(3-0-6)
932-1103 : 60 Science Communication Skills
 ทักษะการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์
2(2-0-0)
932-1104 : 60 Food for Sustainable Living
 อาหารเพื่อชีวิตที่ยั่งยืน
2(2-0-0)
932-1105 : 60 Organic Gardening
 การทำสวนเชิงชีวภาพ
2(2-0-0)
932-1106 : 60 Science and Technology for Quality of Life
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต
3(3-0-0)
932-1107 : 62 Science and Quality of Life
 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
3(3-0-6)
 1.4 กลุ่มวิชาภาษา    8 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
941-1102 : 60 Thai Language for Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
2(2-0-0)
941-1102 : 62 Thai Language for Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
2(1-2-3)
941-1103 : 60 Reading and Writing Thai for Professional Purpose
 การอ่านและการเขียนภาษาไทยเพื่ออาชีพ
2(2-0-0)
941-1103 : 62 Thai Reading and Writing Skills for Career
 การอ่านและการเขียนภาษาไทยเพื่ออาชีพ
2(1-2-3)
942-1107 : 60 English Language for Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
2(1-2-0)
942-1107 : 62 English Language for Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
2(1-2-3)
942-1108 : 60 English Language for Career
 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
2(1-2-0)
942-1108 : 62 English Language for Career
 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
2(1-2-3)
 1.4.1 วิชาปรับพื้นฐานบังคับ
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
942-1101 : 60 Remedial English 1
 ภาษาอังกฤษปรับพื้นฐาน 1
0(3-0-0)
942-1101 : 62 Remedial English Language 1
 ภาษาอังกฤษปรับพื้นฐาน 1
0(3-0-6)
942-1102 : 60 Remedial English 2
 ภาษาอังกฤษปรับพื้นฐาน 2
0(3-0-0)
942-1102 : 62 Remedial English Language 2
 ภาษาอังกฤษปรับพื้นฐาน 2
0(3-0-6)
 1.4.2 กลุ่มวิชาภาษาเลือก    4 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
942-1109 : 60 English Reading Skills for Information Analysis
 การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ข้อมูล
2(1-2-0)
942-1110 : 60 English Language for Culture
 ภาษาอังกฤษเชิงวัฒนธรรม
2(1-2-0)
942-1110 : 62 English Language in Cultural Context
 ภาษาอังกฤษเชิงวัฒนธรรม
2(1-2-3)
942-1111 : 60 English Writing for Skills Development
 การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะ
2(1-2-0)
942-1112 : 60 English Language for Presentation
 ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอ
2(1-2-0)
942-1112 : 62 English Language for Presentation
 ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอ
2(1-2-3)
942-1113 : 62 English Reading for Analysis
 การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์
2(1-2-3)
942-1114 : 62 English Writing Skills
 ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ
2(1-2-3)
 1.4.3 วิชาภาษาที่สาม    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
943-1107 : 60 Chinese 1
 ภาษาจีนกลาง 1
1(0-3-0)
943-1107 : 62 Chinese Language 1
 ภาษาจีนกลาง 1
1(0-3-1)
943-1108 : 60 Chinese 2
 ภาษาจีนกลาง 2
1(0-3-0)
943-1108 : 62 Chinese Language 2
 ภาษาจีนกลาง 2
1(0-3-1)
943-1109 : 60 Chinese 3
 ภาษาจีนกลาง 3
1(0-3-0)
943-1109 : 62 Chinese Language 3
 ภาษาจีนกลาง 3
1(0-3-1)
943-1110 : 60 Chinese 4
 ภาษาจีนกลาง 4
1(3-0-0)
943-1111 : 60 Chinese 5
 ภาษาจีนกลาง 5
1(3-0-0)
943-1112 : 60 Chinese 6
 ภาษาจีนกลาง 6
1(3-0-0)
943-1113 : 62 Fundamental Chinese Conversation
 สนทนาภาษาจีนกลางเบื้องต้น
1(0-3-1)
943-1114 : 62 Fundamental Chinese Reading
 การอ่านภาษาจีนกลางเบื้องต้น
1(0-3-1)
943-1115 : 62 Chinese Studies
 จีนศึกษา
1(0-3-1)
944-1107 : 60 Japanese 1
 ภาษาญี่ปุ่น 1
1(0-3-0)
944-1107 : 62 Japanese Language 1
 ภาษาญี่ปุ่น 1
1(0-3-1)
944-1108 : 60 Japanese 2
 ภาษาญี่ปุ่น 2
1(0-3-0)
944-1108 : 62 Japanese Language 2
 ภาษาญี่ปุ่น 2
1(0-3-1)
944-1109 : 60 Japanese 3
 ภาษาญี่ปุ่น 3
1(0-3-0)
944-1109 : 62 Japanese Language 3
 ภาษาญี่ปุ่น 3
1(0-3-1)
944-1110 : 60 Japanese 4
 ภาษาญี่ปุ่น 4
1(3-0-0)
944-1111 : 60 Japanese 5
 ภาษาญี่ปุ่น 5
1(3-0-0)
944-1112 : 60 Japanese 6
 ภาษาญี่ปุ่น 6
1(3-0-0)
944-1113 : 62 Fundamental Japanese Conversation
 สนทนาภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น
1(0-3-1)
944-1114 : 62 Fundamental Japanese Reading
 การอ่านภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น
1(0-3-1)
944-1115 : 62 Japanese Studies
 ญี่ปุ่นศึกษา
1(0-3-1)
945-1107 : 60 German 1
 ภาษาเยอรมัน 1
1(3-0-0)
945-1107 : 62 German Language 1
 ภาษาเยอรมัน 1
1(0-3-1)
945-1108 : 60 German 2
 ภาษาเยอรมัน 2
1(0-3-0)
945-1108 : 62 German Language 2
 ภาษาเยอรมัน 2
1(0-3-1)
945-1109 : 60 German 3
 ภาษาเยอรมัน 3
1(0-3-0)
945-1109 : 62 German Language 3
 ภาษาเยอรมัน 3
1(0-3-1)
945-1110 : 60 German 4
 ภาษาเยอรมัน 4
1(3-0-0)
945-1111 : 60 German 5
 ภาษาเยอรมัน 5
1(3-0-0)
945-1112 : 60 German 6
 ภาษาเยอรมัน 6
1(3-0-0)
945-1113 : 62 Fundamental German Conversation
 สนทนาภาษาเยอรมันเบื้องต้น
1(0-3-1)
945-1114 : 62 Fundamental German Reading
 การอ่านภาษาเยอรมันเบื้องต้น
1(0-3-1)
945-1115 : 62 German Studies
 เยอรมันศึกษา
1(0-3-1)
946-1101 : 62 French Language 1
 ภาษาฝรั่งเศส 1
1(0-3-1)
946-1102 : 62 French Language 2
 ภาษาฝรั่งเศส 2
1(0-3-1)
946-1103 : 62 French Language 3
 ภาษาฝรั่งเศส 3
1(0-3-1)
946-1104 : 62 Fundamental French Conversation
 สนทนาภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น
1(0-3-1)
946-1105 : 62 Fundamental French Reading
 การอ่านภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น
1(0-3-1)
946-1106 : 62 French Studies
 ฝรั่งเศสศึกษา
1(0-3-1)
 2 หมวดวิชาชีพเฉพาะ    99 หน่วยกิต
 2.1 กลุ่มวิชาชีพพื้นฐาน    33 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
100-2101 : 60 Introduction to Accounting
 หลักการบัญชี
3(3-0-6)
100-2102 : 60 Business Finance
 การเงินธุรกิจ
3(3-0-6)
100-2105 : 60 Principles of Marketing
 หลักการตลาด
3(3-0-6)
100-2106 : 60 Business Statistics
 สถิติธุรกิจ
3(3-0-6)
100-2204 : 60 Economics for Management
 เศรษฐศาสตร์เพื่อการบริหาร
3(3-0-6)
110-3204 : 60 Logistics and Supply Chain Management
 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
3(3-0-6)
140-2101 : 60 Leading and Organizational Behaviour
 ภาวะผู้นำและพฤติกรรมองค์กร
3(3-0-6)
140-2102 : 60 The Application of Information Technology for Business
 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
3(2-3-4)
140-2201 : 60 Human Resource Management
 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
140-2301 : 60 Modern Industrial Management
 การจัดการอุตสาหกรรมสมัยใหม่
3(3-0-6)
140-2302 : 60 Business Analysis and Strategy
 การวิเคราะห์และการวางกลยุทธ์ทางธุรกิจ
3(3-0-6)
 2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับสาขา    54 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
130-3101 : 60 Nutrition
 โภชนาการ
3(2-3-4)
140-3101 : 60 Introduction to Food Science and Technology
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเบื้องต้น
3(2-3-4)
140-3102 : 60 Occupational Health and Safety
 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
3(3-0-6)
140-3202 : 60 Food Quality Control and Shelf-Life Evaluation
 การควบคุมคุณภาพอาหารและการประเมินอายุการเก็บรักษา
3(2-3-4)
140-3203 : 62 Internship 1
 การฝึกปฏิบัติงาน 1
6(0-270-0)
140-3302 : 60 Hazards in Food System and Sanitation for Food Safety
 อันตรายในระบบอาหารและการสุขาภิบาลเพื่อความปลอดภัยอาหาร
3(2-3-4)
140-3303 : 60 Food Safety Management and Food Law
 การจัดการความปลอดภัยอาหารและกฎหมายอาหาร
3(3-0-6)
140-3304 : 62 Internship 2
 การฝึกปฏิบัติงาน 2
6(0-270-0)
140-3403 : 62 Internship 3
 การฝึกปฏิบัติงาน 3
12(0-540-0)
140-3404 : 62 Internship 4
 การฝึกปฏิบัติงาน 4
12(0-540-0)
 2.3 (เลือกเรียน 1 กลุ่มวิชา)
กลุ่มวิชาชีพบังคับ กลุ่มวิชาธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร
    12 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
141-3201 : 60 Food Processing
 กระบวนการแปรรูปอาหาร
3(2-3-4)
141-3301 : 60 Food Chemistry and Food Analysis
 เคมีอาหารและการวิเคราะห์อาหาร
3(2-3-4)
141-3302 : 60 Food Packaging Technology and Design
 เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์อาหารและการออกแบบ
3(2-3-4)
141-3401 : 60 Special Project in Food Industry
 โครงงานพิเศษทางอุตสาหกรรมอาหาร
3(0-0-9)
 2.4 (เลือกเรียน 1 กลุ่มวิชา)
กลุ่มวิชาชีพบังคับ กลุ่มวิชาธุรกิจบริการอาหาร
    12 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
142-3201 : 60 Basic Technique in Food Preparation
 เทคนิคพื้นฐานการประกอบอาหาร
3(2-3-4)
142-3301 : 60 Restaurant Management
 การจัดการธุรกิจร้านอาหาร
3(2-3-4)
142-3302 : 60 Creative Food Business
 ธุรกิจอาหารเชิงสร้างสรรค์
3(3-0-6)
142-3401 : 60 Special Project in Food Service
 โครงงานพิเศษทางธุรกิจบริการอาหาร
3(0-0-9)
 3 กลุ่มวิชาเลือกเสรี    6 หน่วยกิต
  
กยศ. | สกอ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2021   Contact Staff : ฝ่ายทะเบียนและหลักสูตร โทร. 02-280-0511-2 ต่อ 3295,3296