ระบบบริการการศึกษา สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

เมนูหลัก

 
โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : บริหารธุรกิจ
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ภาคปกติ
 โปรแกรมวิชา : เธเธฒเธฃเธˆเธฑเธ”เธเธฒเธฃเธ˜เธธเธฃเธเธดเธˆเธญเธฒเธซเธฒเธฃ
 สาขาวิชา : เธชเธฒเธ‚เธฒเธงเธดเธŠเธฒเธเธฒเธฃเธˆเธฑเธ”เธเธฒเธฃเธ˜เธธเธฃเธเธดเธˆเธญเธฒเธซเธฒเธฃ

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา
 0 หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร    129 หน่วยกิต
 1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    33 หน่วยกิต
 1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์    6 หน่วยกิต
 1.1.1 วิชาหลัก    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
910-1116 : 65 Creative Thinking for Society
 การคิดสร้างสรรค์เพื่อสังคม
3(3-0-6)
 1.1.2 วิชาเลือก    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
910-1117 : 65 Philosophy of Sufficiency Economy
 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3(3-0-6)
910-1118 : 65 Thai Society and Culture in the Globalized World
 สังคมและวัฒนธรรมไทยในโลกาภิวัตน์
3(3-0-6)
910-1119 : 65 Civilization and Today's World
 อารยธรรมและโลกปัจจุบัน
3(3-0-6)
910-1120 : 65 Laws in Daily Life
 กฎหมายในชีวิตประจำวัน
3(3-0-6)
 1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์    6 หน่วยกิต
 1.2.1 วิชาหลัก    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
920-1135 : 65 Body and Mind Wellness
 สุขภาวะกายและจิต
3(3-0-6)
 1.2.2 วิชาเลือก    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
920-1136 : 65 Leadership and Personality
 ภาวะผู้นำและบุคลิกภาพ
1(0-3-1)
920-1137 : 65 Sports and Recreation
 กีฬาและนันทนาการ
1(0-3-1)
920-1138 : 65 Communication and Presentation Skills
 การสื่อสารเพื่อการนำเสนอ
2(2-0-4)
920-1139 : 65 Information and Research Skills
 สารสนเทศเพื่อการค้นคว้า
2(2-0-4)
 1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
931-1107 : 65 Mathematics and Statistics in Daily Life
 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน
3(3-0-6)
932-1107 : 65 Science for Quality of Life
 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
3(3-0-6)
 1.4 กลุ่มวิชาภาษา    15 หน่วยกิต
 1.4.1 บังคับเรียน
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
942-1101 : 65 Remedial English Language 1
 ภาษาอังกฤษปรับพื้นฐาน 1
0(3-0-6)
942-1102 : 65 Remedial English Language 2
 ภาษาอังกฤษปรับพื้นฐาน 2
0(3-0-6)
 1.4.2 วิชาหลัก    8 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
941-1102 : 65 Thai Language for Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
2(1-2-3)
941-1103 : 65 Thai Reading and Writing Skills for Career
 การอ่านและการเขียนภาษาไทยเพื่ออาชีพ
2(1-2-3)
942-1107 : 65 English Language for Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
2(1-2-3)
942-1108 : 65 English Language for Career
 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
2(1-2-3)
 1.4.3 วิชาเลือก    4 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
942-1110 : 65 English Language in Cultural Context
 ภาษาอังกฤษเชิงวัฒนธรรม
2(1-2-3)
942-1112 : 65 English Language for Presentation
 ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอ
2(1-2-3)
942-1113 : 65 English Reading for Analysis
 การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์
2(1-2-3)
942-1114 : 65 English Writing Skills
 ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ
2(1-2-3)
 1.4.4 วิชาภาษาที่สาม    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
943-1107 : 65 Chinese Language 1
 ภาษาจีนกลาง 1
1(0-3-1)
943-1108 : 65 Chinese Language 2
 ภาษาจีนกลาง 2
1(0-3-1)
943-1109 : 65 Chinese Language 3
 ภาษาจีนกลาง 3
1(0-3-1)
943-1113 : 65 Fundamental Chinese Conversation
 สนทนาภาษาจีนกลางเบื้องต้น
1(0-3-1)
943-1114 : 65 Fundamental Chinese Reading
 การอ่านภาษาจีนกลางเบื้องต้น
1(0-3-1)
943-1115 : 65 Chinese Studies
 จีนศึกษา
1(0-3-1)
944-1107 : 65 Japanese Language 1
 ภาษาญี่ปุ่น 1
1(0-3-1)
944-1108 : 65 Japanese Language 2
 ภาษาญี่ปุ่น 2
1(0-3-1)
944-1109 : 65 Japanese Language 3
 ภาษาญี่ปุ่น 3
1(0-3-1)
944-1113 : 65 Fundamental Japanese Conversation
 สนทนาภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น
1(0-3-1)
944-1114 : 65 Fundamental Japanese Reading
 การอ่านภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น
1(0-3-1)
944-1115 : 65 Japanese Studies
 ญี่ปุ่นศึกษา
1(0-3-1)
945-1107 : 65 German Language 1
 ภาษาเยอรมัน 1
1(0-3-1)
945-1108 : 65 German Language 2
 ภาษาเยอรมัน 2
1(0-3-1)
945-1109 : 65 German Language 3
 ภาษาเยอรมัน 3
1(0-3-1)
945-1113 : 65 Fundamental German Conversation
 สนทนาภาษาเยอรมันเบื้องต้น
1(0-3-1)
945-1114 : 65 Fundamental German Reading
 การอ่านภาษาเยอรมันเบื้องต้น
1(0-3-1)
945-1115 : 65 German Studies
 เยอรมันศึกษา
1(0-3-1)
946-1101 : 65 French Language 1
 ภาษาฝรั่งเศส 1
1(0-3-1)
946-1102 : 65 French Language 2
 ภาษาฝรั่งเศส 2
1(0-3-1)
946-1103 : 65 French Language 3
 ภาษาฝรั่งเศส 3
1(0-3-1)
946-1104 : 65 Fundamental French Conversation
 สนทนาภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น
1(0-3-1)
946-1105 : 65 Fundamental French Reading
 การอ่านภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น
1(0-3-1)
946-1106 : 65 French Studies
 ฝรั่งเศสศึกษา
1(0-3-1)
 2 หมวดวิชาชีพเฉพาะ    90 หน่วยกิต
 2.1 กลุ่มวิชาชีพพื้นฐาน    36 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
100-2102 : 65 Business Finance
 การเงินธุรกิจ
3(3-0-6)
100-2104 : 65 Organization and Management
 องค์การและการจัดการ
3(3-0-6)
100-2105 : 65 Principles of Marketing
 หลักการตลาด
3(3-0-6)
100-2106 : 65 Business Statistics
 สถิติธุรกิจ
3(3-0-6)
100-2107 : 65 Digital Tools for Business
 เครื่องมือทางดิจิทัลสำหรับธุรกิจ
3(2-2-5)
100-2108 : 65 Foundations of Entrepreneurship
 พื้นฐานการเป็นผู้ประกอบการ
3(3-0-6)
100-2109 : 65 Accounting for Management
 การบัญชีเพื่อการจัดการ
3(3-0-6)
100-2207 : 65 Economics for Management
 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ
3(3-0-6)
100-2208 : 65 Human Capital Management
 การจัดการทุนมนุษย์
3(3-0-6)
100-2209 : 65 Creativity Development and Innovation Creation
 การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และการสร้างนวัตกรรม
3(3-0-6)
100-2303 : 65 Operations Management
 การจัดการการปฏิบัติการ
3(3-0-6)
100-2304 : 65 Strategic Management
 การจัดการเชิงกลยุทธ์
3(3-0-6)
 2.2 กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขา    54 หน่วยกิต
 2.2.1 กลุ่มวิชาชีพบังคับ    18 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
140-3101 : 65 Introduction to Food Science and Technology
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเบื้องต้น
3(2-3-5)
140-3102 : 65 Occupational Health and Safety
 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
3(3-0-6)
140-3103 : 65 Nutrition of Life Cycles
 โภชนาการตามวัย
3(2-3-5)
140-3202 : 65 Food Quality Control and Shelf-Life Evaluation
 การควบคุมคุณภาพอาหารและการประเมินอายุการเก็บรักษา
3(2-3-5)
140-3303 : 65 Food Safety Management and Food Law
 การจัดการความปลอดภัยอาหารและกฎหมายอาหาร
3(3-0-6)
140-3305 : 65 Food Microbiology
 จุลชีววิทยาทางอาหาร
3(2-3-5)
 2.2.2 กลุ่มวิชาชีพเลือก    36 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
140-4307 : 65 Experiences Practice in Food Business 1
 การฝึกประสบการณ์ทางธุรกิจอาหาร 1
3(135 ชั่วโมง)
140-4401 : 65 Experiences Practice in Food Business 2
 การฝึกประสบการณ์ทางธุรกิจอาหาร 2
12(540 ชั่วโมง)
140-4402 : 65 Experiences Practice in Food Service Business 3
 การฝึกประสบการณ์ทางธุรกิจอาหาร 3
12(540 ชั่วโมง)
141-3201 : 65 Food Processing
 กระบวนการแปรรูปอาหาร
3(0-6-3)
141-3301 : 65 Food Chemistry and Food Analysis
 เคมีอาหารและการวิเคราะห์อาหาร
3(0-6-3)
141-3304 : 65 Food Packaging and Design
 บรรจุภัณฑ์อาหารและการออกแบบ
3(0-6-3)
142-3201 : 65 Basic Techniques in Food Preparation
 เทคนิคพื้นฐานการประกอบอาหาร
3(0-6-3)
142-3301 : 65 Restaurant Management
 การจัดการธุรกิจร้านอาหาร
3(0-6-3)
142-3303 : 65 Cookery and Beverage Preparation
 การประกอบอาหารและเครื่องดื่ม
3(0-6-3)
 3 กลุ่มวิชาเลือกเสรี    6 หน่วยกิต
  
กยศ. | สกอ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2023   Contact Staff : งานทะเบียนและวัดผล เบอร์โทรศัพท์ 02-280-0551 ต่อ 3295,3296,3297