เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
 ศูนย์/สถานศึกษา โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ อาคาร 611
 ห้อง
 คุณลักษณะ
 ปีการศึกษา2566  / 1 2 3 


โปรดทราบ
 
* ไม่มีข้อมูล *

 


ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา, กลุ่ม ระดับการศึกษา
L101 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
L103 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระบบทวิศึกษา
L201 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
L202 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระบบทวิภาคี
L203 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระบบทวิวุฒิ
L301 = ปริญญาตรี ภาคปกติ
L302 = ปริญญาตรี (เทียบโอน) ภาคปกติ
L311 = ปริญญาตรี ภาคพิเศษ
L312 = ปริญญาตรี (เทียบโอน) ภาคพิเศษ
L401 = ปริญญาโท (ทดสอบ)
  
กยศ. | สกอ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2023   Contact Staff : งานทะเบียนและวัดผล เบอร์โทรศัพท์ 02-280-0551 ต่อ 3295,3296,3297